29/05/19

Claus per a solucionar els problemes de soroll entre veïns

Viure en una comunitat no és fàcil perquè algunes vegades poden sorgir problemes i desavinences de convivència i civisme entre els veïns, els quals poden requerir de la intervenció de l'administrador de finques amb la finalitat d'assessorar-los en la recerca d'una solució ràpida i efectiva. Un dels conflictes més comuns entre veïns, i per tant, a les comunitats, és el soroll, ja sigui el causat per les discussions familiars, festes o per l'elevat volum d'aparells com la televisió. En qualsevol cas, en aquest article volem facilitar algunes claus per a poder fer front a aquest problema.

Els problemes de soroll amb els veïns: Què cal saber?

A la comunitat de propietaris és important conèixer els nivells acceptables i regulats de soroll, quan es pot presentar una queixa o fins i tot si es pot arribar a judici com a conseqüència del soroll excessiu. Per a poder tenir totes les claus i saber tot el que és necessari, cal recórrer a la Llei. Pel cas que ens ocupa és aplicable la Llei 37/2003 del 17 de novembre, el Reial decret 1367/2007 i l’Ordenança municipal on es regula l'horari permès per a fer sorolls susceptibles de general molèsties a casa. Durant les hores del dia (7h-22h), el nivell de decibels no pot superar els 35-40 dB. No obstant això, en l'horari nocturn (22h a 7h) es queda limitat als 30 dB per a respectar i afavorir el descans de tots els ocupants de l'edifici. Amb la finalitat d'avaluar i mesurar els decibels emesos per una font (crits, televisors, etc.) es precisa un sonòmetre.

Tenint en compte que la immensa majoria de persones no disposa d'aquest aparell, una aproximació bastant fiable és valorar si el nivell, per exemple, d'una conversa en un determinat habitatge, o la televisió pot escoltar-se amb claredat des d'una altra o, des del replà de l'escala. En aquest cas, entendríem, suposa una molèstia per al desenvolupament de la vida normal, ja que interromp activitats dels altres veïns.

Com tractar amb els veïns sorollosos a una comunitat de propietaris?

Una vegada que hem detectat aquest tipus de comportament, el primer sempre és el diàleg. Mitjançant la via amistosa i el diàleg es pot mediar perquè el veí redueixi el soroll que està generant sense haver d'arribar a una queixa o denúncia. Si aquesta via falla, ha de recórrer-se a la comunitat de propietaris. Si aquest soroll efectivament és excessiu, és probable que altres veïns també el sofreixin, i, per tant es pot actuar de manera conjunta avisant al president de la comunitat i a l'administrador. En aquest punt, el president pot indicar a l'administrador que redacti un escrit formal requerint que cessin les molèsties i s'acati l'estipulat per llei i l'ordenança municipal.

En el cas que aquesta mediació tampoc resultés, es pot acudir directament a la policia municipal o bé al registre de l'ajuntament perquè alerti al veí en qüestió de manera formal. A l'hora d'interposar una denúncia cal tenir clar que ha de complir aquests requisits:

- No pot ser anònima.
- Ha de constar un relat fidedigne dels fets presentats.
- S'han de presentar proves que demostrin el denunciat. És convenient, si fos possible, que es realitzi un informe tècnic amb un sonòmetre per a mesurar i comprovar que el nivell de decibels s'ha superat, o bé que la policia es personi quan s'està produint aquest soroll molest i ho verifiqui “in situ”. En aquests casos, la cobertura jurídica de les asseguradores pot ajudar, a vegades, per la qual cosa també s'ha de consultar amb ells sobre aquesta garantia.

Els sorolls dels veïns poden ser molt molestos i interferir i pertorbar la vida diària, per això, són un dels problemes més freqüents. Per sort, tenen solució i es pot retornar la pau a tots els veïns si es tracta el tema de forma professional i amb les eines que tenim al nostre abast.

 

;