11/02/20

Noves mesures per facilitar l'accés a l'habitatge

La legislació en matèria d’habitatge ha anat incorporant diverses modificacions en els darrers temps. Per tal de clarificar i conèixer bé els punts clau del Decret Llei 17/2019 sobre mesures urgents d’accés a l’habitatge, a continuació detallem els aspectes bàsics que cal saber.    

1.- UTILITZACIÓ ANÒMALA DELS HABITATGES

Habitatge buit: 

 • Habitatge que està permanentment desocupat durant 2 anys sense causa justificada. L'ocupació sense títol no impedeix que es pugui considerar un habitatge buit, encara que s'acrediti que s'han iniciat accions judicials per a la recuperació de la possessió.

 • Edificis desocupats inacabats amb obres executades en més del 80%.

2.- COMPETÈNCIES I SANCIONS PER UTILITZACIÓ ANÒMALA DELS HABITATGES

 • La Generalitat i Ajuntaments poden imposar multes (infracció molt greu 90.000 € a 900.000 €).

 • En el cas d'habitatges buits amb titularitat de persones jurídiques privades: Les multes seran de 1.000 €/mes per habitatge amb un màxim del 50% del preu de l'habitatge. Es podrà declarar l'incompliment de la funció social per a iniciar el procediment d'expropiació forçosa.

3.- DEFINICIÓ DE “GRANS TENIDORS”

 • Persones jurídiques, fons de capital de risc i titulació d'actius i persones físiques que tinguin més de 15 habitatges.

 • Excepció: quan tinguin el 15% de la superfície habitable de propietat qualificada com a habitatges amb protecció oficial destinades al lloguer.

4.- OFERIMENT D'UN LLOGUER SOCIAL

 • Cal oferir-ho abans d'interposar una demanda judicial de desnonament per falta de pagament.

 • Han d'oferir-ho les “grans forquilles”, ja siguin persones físiques o jurídiques.

 • És obligat oferir-ho a persones o unitats familiars que es trobin en risc d'exclusió residencial.

 • Segons els ingressos:

  •  1 persona: ingressos inferiors a 2 IRSC.

  • Unitats de convivència: ingressos inferiors 2,5 IRSC.

  • Discapacitats: ingressos inferiors a 3 IRSC.

 • És obligatori comunicar a l'Ajuntament i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l'oferta en el termini de 3 dies des de la seva realització.

 • La durada del nou contracte serà com a mínim la mateixa que contempli la LAU vigent de manera obligatòria per a l'arrendador. A la seva finalització l'arrendatari tindrà dret, per 1 sola vegada, a 1 nou contracte (en el cas que l'arrendatari continuï estant en risc d'exclusió residencial).

 • L'import del lloguer social es calcularà segons els ingressos de la unitat familiar aplicant una sèrie de factors correctors:

  • 10% (si menor 0,89% IRSC).

  • 12% (si menor 0,95% IRSC).

  • 18% (si és igual o superior 0,95 IRSC).

5.- ÍNDEX DE REFERÈNCIA DE PREUS DE LLOGUER

Els arrendadors que lloguin per sobre de l'índex de referència no podran beneficiar d'ajudes públiques dirigides al foment del lloguer.

Contacte Dept. Comunicació

 
Cristina San José

Cristina San José

c.sanjose@forcadell.com
;