11/02/20

Què cal saber del Decret Llei 17/2019?

La legislació en matèria d’habitatge ha anat incorporant diverses modificacions en els darrers temps. Per tal de clarificar i conèixer bé els punts clau del Decret Llei 17/2019 sobre mesures urgents d’accés a l’habitatge, a continuació detallem els aspectes bàsics que cal saber.    

1.- UTILITZACIÓ ANÒMALA DELS HABITATGES

Habitatge buit: 

 • Habitatge que està permanentment desocupat durant 2 anys sense causa justificada. L'ocupació sense títol no impedeix que es pugui considerar un habitatge buit, encara que s'acrediti que s'han iniciat accions judicials per a la recuperació de la possessió.

 • Edificis desocupats inacabats amb obres executades en més del 80%.

2.- COMPETÈNCIES I SANCIONS PER UTILITZACIÓ ANÒMALA DELS HABITATGES

 • La Generalitat i Ajuntaments poden imposar multes (infracció molt greu 90.000 € a 900.000 €).

 • En el cas d'habitatges buits amb titularitat de persones jurídiques privades: Les multes seran de 1.000 €/mes per habitatge amb un màxim del 50% del preu de l'habitatge. Es podrà declarar l'incompliment de la funció social per a iniciar el procediment d'expropiació forçosa.

3.- DEFINICIÓ DE “GRANS TENIDORS”

 • Persones jurídiques, fons de capital de risc i titulació d'actius i persones físiques que tinguin més de 15 habitatges.

 • Excepció: quan tinguin el 15% de la superfície habitable de propietat qualificada com a habitatges amb protecció oficial destinades al lloguer.

4.- OFERIMENT D'UN LLOGUER SOCIAL

 • Cal oferir-ho abans d'interposar una demanda judicial de desnonament per falta de pagament.

 • Han d'oferir-ho les “grans forquilles”, ja siguin persones físiques o jurídiques.

 • És obligat oferir-ho a persones o unitats familiars que es trobin en risc d'exclusió residencial.

 • Segons els ingressos:

  •  1 persona: ingressos inferiors a 2 IRSC.

  • Unitats de convivència: ingressos inferiors 2,5 IRSC.

  • Discapacitats: ingressos inferiors a 3 IRSC.

 • És obligatori comunicar a l'Ajuntament i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l'oferta en el termini de 3 dies des de la seva realització.

 • La durada del nou contracte serà com a mínim la mateixa que contempli la LAU vigent de manera obligatòria per a l'arrendador. A la seva finalització l'arrendatari tindrà dret, per 1 sola vegada, a 1 nou contracte (en el cas que l'arrendatari continuï estant en risc d'exclusió residencial).

 • L'import del lloguer social es calcularà segons els ingressos de la unitat familiar aplicant una sèrie de factors correctors:

  • 10% (si menor 0,89% IRSC).

  • 12% (si menor 0,95% IRSC).

  • 18% (si és igual o superior 0,95 IRSC).

5.- ÍNDEX DE REFERÈNCIA DE PREUS DE LLOGUER

Els arrendadors que lloguin per sobre de l'índex de referència no podran beneficiar d'ajudes públiques dirigides al foment del lloguer.

;